BÀI BÁO KHOA HỌC
1.

PGS.TSKH. Bùi Tá Long, Phan Đình An, Nguyễn Thị Hải,2012. Ứng dụng chỉ số an ninh sinh kế bềnvững đánh giá sự phát triển bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (4A) 2012,trang 1 - 8

[download]
2.

PGS.TSKH. Bùi Tá Long, ThS. Dương Ngọc Hiếu, KS. LêThị Hiền, CN. Lê Thị Diệu Hiền, 2012. Xâydựng mô hình tích hợp hỗ trợ đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Sài Gòn. Tạp chí Khí Tượng Thủy Văn 9 (621) 2012,trang 13 - 22

[download]
3.

Bui TaLong, Dang Thi Ly Ly, Ngo Thi Hong Yen, 2012. Pollution evaluation in streams using water quality indices – a case sudyfrom Sai Gon basin. Internationalsymposium on Geoinformatics for Spatial – Infrastructure development in earth andallied sciences GIS – IDEAS 16 – 20 Octorber 2012, Hochiminh City, Vietnam, page 285 – 390

[download]
4.

PGS.TSKH.Bùi Tá Long, Cao Duy Trường, Nguyễn Thị Thu Thủy, Huỳnh Trọng Hiếu, 2012. Xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng môi trườngtheo phương pháp chỉ số môi trường. Kỷyếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc2012, trang 281  – 291

[download]
5.

PGS.TSKH.Bùi Tá Long, KS. Nguyễn Duy Hiếu, KS. Hồ Thị Phi Khanh, 2012. Ứng dụng mô hình diễn toán đánh giá tỷ lệ gâyô nhiễm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tập trung. Tạp chí Khí Tượng Thủy Văn 8 (620) 2012,trang 6  – 13

[download]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS