BÀI BÁO KHOA HỌC
1.

Bùi Tá Long, Lê Thị Quỳnh Hà, Cao Duy Trường, 2006. Xây dựng công cụ hỗ trợ thông qua quyết định cho công tác quản lý và giám sát ô nhiễm không khí. Tạp chí phát triển KH & CN, tập 9, Môi trường và Tài nguyên – 2006. Trang 61 – 69.

[download]
2. Bui Ta Long, Duong Ngoc Hieu, Luu Minh Tung, “Developing Environmental Information System Using WEBGIS Technology of a Case Study in the CAN THO City, Viet Nam”, Proceedings Of Asian Conference On Remote Sensing Acrs, Malaysia,  2007. [download]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS