BÀI BÁO KHOA HỌC
1.

PGS.TSKH. Bùi Tá Long, Lê Thị Quỳnh Hà, Phạm ThanhBình,  2009. Xây dựng công cụ tin học hỗ trợ đánh giá tác động môi trường. Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, Viện CơHọc & Tin Học Ứng Dụng 2009, trang 220 - 226

[download]
2.

Bui TaLong, Cao Duy Truong, Tran Thi Thanh Xuan, 2008. Application of Gis and dispersion model for air quality evaluating forindustrial activities in Thi Vai basin.International symposium on Geoinformatics for Spatial – Infrastructure developmentin earth and allied sciences GIS – IDEAS 4 - 6 December 2008, Hanoi,Vietnam, page127 – 132

[download]
3.

Bui TaLong, 2006. Geoinformatics for regionalsustainable development.International symposium on Geoinformatics for Spatial – Infrastructure developmentin earth and allied sciences GIS – IDEAS 9 - 11 November 2006, Hochiminh City,Vietnam, page 1 - 258

[download]
4.

Bui TaLong, Le Thi Quynh Ha, Ho Thi Ngoc Hieu, Luu Minh Tung, 2004. Integration of Gis, Web technology andmodel for monitoring surface water quality of basin river: a case study ofHuong river. International symposiumon Geoinformatics for Spatial – Infrastructure development in earth and alliedsciences GIS – IDEAS 16 - 18 September 2004, Hanoi, Vietnam, page 299 – 304

[download]
5.

PGS.TSKH.Bùi Tá Long, Hồ Thị Ngọc Hiếu, Hoàng Anh Vũ,2011. Xây dựng hệ thống tích hợpđánh giá ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông đường bộ tại Huế. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ 49 (5C) 2011,trang 334 - 341

[download]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS