THÔNG BÁO

Phòng Mô hình hóa môi trường và phần mềm- 2015

PHÒNG MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG VÀ PHẦN MỀM

      Mục tiêu

 Nghiên cứu phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin  hướng tới giải quyết các bài toán môi trường và phát triển bền vững với tầm nhìn  tới 2030.

      Nhiệm vụ

-    Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ tin học trong công tác bảo vệ môi trường, quy hoạch khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

-    Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin môi trường và ứng dụng vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai chuyển giao công nghệ của Viện.

-    Xây dựng các khóa đào tạo ngắn hạn liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật viễn thám trong công tác quản lý, quan trắc, và đánh giá tác động môi truờng.

 Đào tạo

Hàng năm tham gia giảng dạy với số lượng từ 500 – 1000 sinh viên, học viên cao học chuyên ngành Tin học Môi trường, Mô hình hóa môi trường.

Hướng dẫn bảo vệ thành công gần 120 luận văn thạc sĩ, đồ án, khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý môi trường, , Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường, Công nghệ môi trường 

06/06/2015 - Bùi Tá Long
Tin khác:
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS