THÔNG BÁO

Phần mềm ENVIM 2015

Vì sao cần phần mềm ENVIM DATA

Không thể giải quyết vấn đề môi trường hiện nay mà không có thông tin môi trường.  Một trong những hạn chế chính trong xây dựng các chính sách, ra các quyết định về môi trường hiện nay là thiếu thông tin/dữ liệu môi trường tin cậy hoặc thông tin được cung cấp chưa kịp thời,  chưa được xử lý thích hợp. Tất cả những điều này đã làm cho thấy các phần mềm quản lý số liệu quan trắc môi trường trở nên cấp thiết.

Phần mềm ENVIM là một giải pháp giúp quản lý tổng hợp và thống nhất chuỗi số liệu theo thời gian trên nền tảng công nghệ WebGIS.

Ứng dụng

ENVIM  giúp Trung tâm quan trắc môi trường  nhập, xuất dữ liệu liên quan tới công tác quan trắc môi trường cấp tỉnh thành cũng như giúp tự động xuất ra báo cáo, thống kê liên quan tới quan trắc môi trường.

ENVIM hướng tới các đối tượng sử dụng sau đây:

­   Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường cấp tỉnh thành.

­   Chi cục bảo vệ môi trường cấp tỉnh thành.

Module

ENVIM  gồm các module cơ bản như: quản l‎ý bản đồ số hóa liên kết với cơ sở dữ liệu; module quản lý thông tin liên quan tới các cơ quan quản lý; quản l‎ý dữ liệu quan trắc môi trường;  phân tích, truy vấn, làm báo cáo.

ENVIM sẽ được cài đặt tại Trung tâm quan trắc môi trường được phân quyền cho các đối tượng tham gia nhập liệu. Hệ thống cho phép xây dựng báo cáo môi trường hoàn toàn tự động dưới một số dạng chính sau:

Dạng 1: Giá trị cực đại và số lần vượt tiêu chuẩn của một chỉ tiêu quan trắc tại các trạm trong năm.

Dạng 2: Số lần vượt tiêu chuẩn qua từng năm tại từng trạm quan trắc.

Dạng 3: Giá trị lớn nhất và giá trị trung bình của các chỉ tiêu quan trắc tại các trạm trong một năm.

Dạng 4: Thông tin của các trạm quan trắc.

Dạng 5: Giá trị đo được của các tiêu chí trong một đợt quan trắc tại các trạm.

Dạng 6: Giá trị min, max, trung bình và số lần vượt của một tiêu chí tại một trạm quan trắc qua các năm.

Lợi ích

- Đã tích hợp các QCVN mới nhất về chất lượng môi trường nước, không khí. Người sử dụng có thể so sánh các số liệu quan trắc với QCVN để từ đó đánh giá được chất lượng môi trường;

- Các báo báo môi trường được thực hiện một cách tự động và ở nhiều dạng khác nhau;

- Thực hiện được việc so sánh giữa các trạm khác nhau theo nhiều tiêu chí khác nhau;


21/08/2015 - PGS.TSKH.Bùi Tá Long
Tin khác:
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS