THÔNG BÁO
Phòng Mô hình hóa môi trường và phần mềm- 2015
Phòng Mô hình hóa môi trường và phần mềm 2016
Mô hình hóa môi trường 2015
Thông tin cập nhậ về môn học
Sách mới: Bài tập thực hành Mô hình hóa môi trường
Phần mềm ENVIM 2015

Không thể giải quyết vấn đề môi trường hiện nay mà không có thông tin môi trường.  Một trong những hạn chế chính trong xây dựng các chính sách, ra các quyết định về môi trường hiện nay là thiếu thông tin/dữ liệu môi trường tin cậy hoặc thông tin được cung cấp chưa kịp thời,  chưa được xử lý thích hợp. Tất cả những điều này đã làm cho thấy các phần mềm quản lý số liệu quan trắc môi trường trở nên cấp thiết.

Phần mềm ENVIM là một giải pháp giúp quản lý tổng hợp và thống nhất chuỗi số liệu theo thời gian trên nền tảng công nghệ WebGIS.

Phần mềm ENVIM được áp dụng tại Hậu Giang
Phần mềm ENVIMHG đã áp dụng thành công tại Hậu Giang.
Kết quả này một phần rất lớn chính là sự năng động của tỉnh Hậu Giang
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS