BÀI BÁO KHOA HỌC
1.

PGS.TSKH.Bùi Tá Long, CN. Phạm Hoàng Thu Hiền, 2012. Ứng dụng mô hình kinh tế - sinh thái quản lý nuôi trồng thủy sản theo địnhhướng phát triển bền vững. Tạp chíKhí Tượng Thủy Văn 7 (619) 2012, trang 16  – 23

[download]
2.

Bùi TáLong, Lê Thị Hiền, Nguyễn Đăng Huy, 2012. Ứngdụng mô hình Mike 11 đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Truồi Thừa Thiên –Huế. Tạp chí Khí Tượng Thủy Văn 4(616) 2012, trang 32 – 38

[download]
3.

Assoc.Prof. Dr. Bui Ta Long, 2011. Initialapplication of benefit sharing model in river basin – application in Dong Nairiver basin. Proceedings of theInternational Conference on “ Ecological security: Climate change and socio-economicpolicy development implications in the GMS” Organized by Center for NaturalResources and Environmental Management Mae Fah Luang University, Chiang Rai – Thailand onOctober10 – 11  2011, page 143 - 151

[download]
4.

Bui Ta Long, Le Thi Hien, Pham Thi Nguyet, 2010. Economic assessment of damages for Thu Ducwater plant due to polluted Dong Nai river. 2nd International conference on environment and naturalresources December 02nd – 03rd, 2010, Ho chi minh city,Vietnam,page 314 – 321        

[download]
5.

PGS.TSKH. Bùi Tá Long, KS. Phạm Thế Anh, KS. NguyễnDuy Hiếu, 2010. Mô phỏng ô nhiễm khôngkhí từ nguồn thải công nghiệp tại khu vực có địa hình đồi núi. Kỷ yếu Hội Nghị Môi Trường Toàn Quốc Lần ThứIII – 2010, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, trang 314 - 321

[download]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS