BÀI BÁO KHOA HỌC
1.

PGS.TSKH.Bùi Tá Long, NCS. Nguyễn Thị Thái Hòa,  2011. Kếthợp phần mềm MIKE và mô hình kinh tế môi trường đánh giá thiệt hại do dầu tràntrên vùng biển Việt Nam. Tạp chí KhíTượng Thủy Văn 3 (603) 2011, trang 37 - 45

[download]
2.

Bùi TáLong, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thanh Hùng,  2011. Phươngpháp tính toán thiệt hại về kinh tế và môi trường đối với một lưu vực sông bị ônhiễm – Trường hợp điển hình: lưu vực sông Thị Vải. Tạp chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ( M1) 2011, trang 5 - 28

[download]
3.

Bùi TáLong, Đinh Phùng Bảo, Cao Duy Trường, Lê Thị Hiền, Đặng Thị Ly Ly, Đỗ PhươngLinh,  2011. Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ công tác ứng phó lũ lụt tạiQuảng Nam dựa trên công nghệ WEBGIS. Hộithảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011, trang 213 - 222

[download]
4.

Bui TaLong, Nguyen Thai Hoa, Nguyen Ngoc Khai, 2010. Evaluating and forecasting flooding in Ho Chi Minh City using MIKEflood model. International symposiumon Geoinformatics for Spatial – Infrastructure development in earth and alliedsciences GIS – IDEAS 9 – 11 December 2010, Hanoi, Vietnam, trang 299 - 304

[download]
5.

Assoc.Prof. Dr. Bui Ta Long, 2010. Assessmentof Scale and Pollution Level of Surface Water due to Industrial Discharge andthe Purification of Thi Vai River using MIKE 21. Proceedings of the International Conference on “ Disaster Risks andClimate Change: Technological and Managerial Opportunities and Challenges forthe GMS” Organized by Center for Natural Resources and Environmental ManagementMae Fah Luang University – Thailand on July 10 – 12  2010, trang 57 - 64

[download]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS