ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công cụ e-mainifest, e-card trong quản lý chất thải nguy hại tại Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian: 2008 - 2009
Vai trò: Chủ nhiệm
Cấp đề tài: Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ trì: Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt:

Tài liệu này trình bày tóm tắt kết quả của đề tài khoa học cấp tp. hồ chí minh do viện môi trường và tài nguyên chủ trì và tskh. bùi tá long chủ nhiệm. các nội dung: tổng quan vấn đề nghiên cứu, phương pháp thực hiện, mô hình vận hành của hwaste, các chức năng chính của sản phẩm chính của đề tài. phần kết luận tóm lược lại các kết quả chính của đề tài và phần đề xuất. sản phẩm của đề tài đã được cài đặt tại địa chỉ: www.hcmier.edu.vn/hwaste

TÀI LIỆU VỀ ĐỀ TÀI
HÌNH ẢNH VỀ ĐỀ TÀI
Đề tài khác:
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS