ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý tổng hợp số liệu quan trắc chất lượng nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai dựa trên công nghệ Web GIS (WINS)
Thời gian: 2009-2010
Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
Cấp đề tài: Thành phố
Cơ quan chủ trì: Viện MT&TN Tp HCM
Tóm tắt: Báo cáo này trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ 2009 – 2010 mã số B2009 – 24 – 05 do Viện Môi trường và Tài nguyên chủ trì và PGS.TSKH. Bùi Tá Long chủ nhiệm. Cơ sở pháp lý là Hợp đồng số 05/VMT-TN/KHCN/HĐ-B2009 ngày 31/8/2009. Các nội dung: tổng quan vấn đề nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn, phương pháp thực hiện, sản phẩm chính được trình này. Các bước như cài đặt, khởi động, menu chính, các chức năng trợ giúp được trình bày bằng hình vẽ và giải thích chi tiết.

TÀI LIỆU VỀ ĐỀ TÀI
1 Bài báo
HÌNH ẢNH VỀ ĐỀ TÀI
Đề tài khác:
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS